چارت سازمانی


نقشه سایت ها
سازمان مركزي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
كتابخانه سازمان مركزي
ارتباط با صنعت
تحصيلات تكميلي
اداره انتشارات
صندوق رفاه هيات علمي
دفتر طرح و برنامه
روابط عمومي
انجمن دانش آموختگان
اداره تربيت بدني
معاونت فرهنگي اجتماعي
معاونت دانشجويي
اداره خوابگاه ها
اداره رفاه دانشجويي
مركز بهداشت
اداره تغذيه
هيات مميزه
مديريت برنامه ريزي آموزشي
آموزش كارشناسي
استعدادهاي درخشان
اداره شاهد و ايثارگر
پژوهشكده سامانه هاي فضايي
مركز فناوري اطلاعات
سرويس پردازش موازي
پژوهشكده فناوري اطلاعات
دوره هاي آزاد و كوتاه مدت
مركز رشد فناوري
جشنواره نوآوري و كسب و كار خواجه نصير
هيأت اجرائي جذب
معاونت آموزشي
نظارت و ارزيابي
آموزش الكترونيكي
بسيج كاركنان
بازنشستگان
امور اداري
مشاوره
شركت تعاوني مصرف كاركنان
معاونت پژوهشي
نشريات دانشگاه
معاونت اداري مالي
بسيج اساتيد
اداره حراست
دفتر فني و طرح هاي عمراني
توسعه پژوهش
معاونت بين الملل
بنياد خواجه نصير طوسي
بنياد خيرين دانشگاه
امور مالي
بانك دانش آموختگان
مركز كارآفريني
دفتر نهاد رهبري
شغل فارغ التحصيلان
انجمن علمي دانشجويان آموزش الكترونيكي
پرديس ين الملل چند گرايشي
دانشكده مهندسي عمران
آزمايشگاه مدلهاي هيدروليكي
آموزش دانشكده مهندسي عمران
آزمايشگاه محاسبات عددي
آزمايشگاه سازه
آموزش دوره هاي نظام مهندسي
كتابخانه دانشكده مهندسي عمران
پژوهش دانشكده مهندسي عمران
ارتباط با صنعت دانشكده مهندسي عمران
آزمايشگاه هيدروليك و مكانيك سيالات
مركز تحقيقات زير ساختهاي صنعت حمل و نقل كشور
مركز كامپيوتر دانشكده عمران
دانشكده مهندسي صنايع
كتابخانه دانشكده مهندسي صنايع
گروه تحقيقاتي داده كاوي
آموزش دانشكده مهندسي صنايع
مركز كامپيوتر دانشكده مهندسي صنايع
آزمايشگاه SIRLab
پژوهش دانشكده مهندسي صنايع
دانشكده مهندسي مكانيك
آموزش دانشكده مهندسي مكانيك
مركز تحقيقات سيستمهاي پيشرفته خودرو
كتابخانه دانشكده مهندسي مكانيك
مدير گروهها
آزمايشگاه انتگراسيون انرژي و فرآيند
آزمايشگاه مكانيك انفجار و شكل دهي نوين
پژوهش دانشكده مهندسي مكانيك
آزمايشگاه ماشينكاريهاي پيشرفته
مركز كامپيوتر دانشكده مهندسي مكانيك
مديريت فرهنگي دانشكده مكانيك
آزمايشگاه doslab
گروه حرارت و سيالات
گروه ساخت و توليد
گروه طراحي جامدات
گروه خودرو
گروه سيستم هاي انرژي
آزمايشگاه انتقال حرارت
مركز طراحي و ساخت كوره هاي پيشرفته
مركز مشاوره دانشكده مهندسي مكانيك
ويژن زيرو
آزمايشگاه سيستم هاي پيشرفته كنترلي خودرو
انجمن علمي دانشكده مهندسي مكانيك
كانونهاي فرهنگي دانشكده مهندسي مكانيك
آز ميكروسكوپ الكتروني
اساتيد مكانيك
مكاترونيك-مكانيك
آزمايشگاه سيالات
كارگاه نمونه سازي
ارتباط با صنعت دانشكده مهندسي مكانيك
دفتر نهاد دانشكده مهندسي مكانيك
Competition
دانشكده مهندسي برق
آموزش دانشكده مهندسي برق
پژوهش دانشكده مهندسي برق
گروه مهندسي پزشكي
گروه مهندسي الكترونيك
كتابخانه دانشكده مهندسي برق
گروه مهندسي مخابرات
گروه مهندسي قدرت
آزمايشگاه پردازش سيگنالهاي ديجيتال DSP
گروه مهندسي كنترل
گروه مهندسي مكاترونيك
مركز كامپيوتر دانشكده مهندسي برق
آزمايشگاه كنترل توان راكتيو و ادوات FACTS
آزمايشگاه تحقيقاتي رادار
قطب الكترومغناطيس
آزمايشگاه سيستم هاي كنترل پيشرفته ACSL
موزه دانشكده مهندسي برق
آزمايشگاه بينايي ماشين و پردازش تصاوير پزشكي
قطب كنترل صنعتي
همايش CP-ICT
آزمايشگاه اندازه گيري بيومديكال
آزمايشگاه مدارهاي فركانس بالا
آزمايشگاه كنترل صنعتي (PLC)
آزمايشگاه الكترونيك صنعتي
آزمايشگاه ماشين الكتريكي 1 , 2
آزمايشگاه مدارهاي ميكروالكترونيك
آزمايشگاه سيستم هاي كنترل خطي
آزمايشگاه الكترونيك 1 و 2
آزمايشگاه الكترونيك 3
آزمايشگاه مدارهاي پالس و ديجيتال
آزمايشگاه سيستم هاي ديجيتال 1
آزمايشگاه مدارهاي الكتريكي و اندازه گيري
آزمايشگاه مدارهاي الكترونيكي
مركز پژوهش و فناوري دانشكده برق
آزمايشگاه پژوهشي خواص الكترونيكي مواد
گروه پژوهشي APAC
آزمايشگاه تحليل سيستمهاي قدرت
آزمايشگاه اف پي جي ا
آزمايشگاه ريز موج
آزمايشگاه آنتن
آزمايشگاه مخابرات نوري
آزمايشگاه پردازش سيگنال‌هاي ديجيتال DSP
آزمايشگاه رله و محافظت
آزمايشگاه عايق‌ها و فشارقوي
كارگاه برق
آزمايشگاه كنترل فرآيند
آزمايشگاه ابزاردقيق
آزمايشگاه ماشين‌هاي مخصوص
آزمايشگاه ماشين‌هاي الكتريكي مخصوص
آزمايشگاه سنجش كيفيت ترمينال‌هاي بدون سيم
آزمايشگاه مخابرات ديجيتال
آزمايشگاه سيستم‌هاي مخابراتي
آزمايشگاه مدار مخابراتي
آزمايشگاه كنترل ديجيتال و غير خطي
آزمايشگاه ARAS
تيم رباتيك ارس
پژوهشكده بهره وري صنعت نفت
آزمايشگاه آموزشي فيزيك
آزمايشگاه آموزشي مكاترونيك
انجمن دانشجويي رمز
آزمايشگاه ادوات نيمه هادي
آزمايشگاه پژوهشي مركز محاسبات ميكروالكترونيك
آزمايشگاه الكترونيك ارگانيكي
آزمايشگاه پژوهشي الكترونيك قدرت
آزمايشگاه محركه هاي الكتريكي
آزمايشگاه پيل سوختي و BPLC
آزمايشگاه آموزشي - پژوهشي كنترل كامپيوتري
آزمايشگاه مدلسازي و شناسايي سيستم ها
آزمايشگاه مهندسي سيستم ها و مطالعات شناخت
آزمايشگاه شناسه و رمز
آزمايشگاه سيستم هاي طيف گسترده
آزمايشگاه مخابرات پهن و پردازش سيگنال
آزمايشگاه فناوري هاي نوين راداري
آزمايشگاه سيستم هاي مخابراتي
آزمايشگاه تشخيص و شناسايي خطا
آزمايشگاه اندام هاي مصنوعي بيوالكتريك
دانشكده مهندسي هوافضا
آموزش دانشكده مهندسي هوافضا
آزمايشگاه آئروديناميك
قطب طراحي و شبيه سازي سامانه هاي فضايي
كتابخانه هوافضا
پژوهش دانشكده مهندسي هوافضا
انجمن علمي دانشكده مهندسي هوافضا
دانشكده مهندسي كامپيوتر
انجمن علمي دانشكده مهندسي كامپيوتر
گروه هوش مصنوعي
گروه معماري سيستم هاي كامپيوتري
آموزش دانشكده مهندسي كامپيوتر
پژوهش دانشكده مهندسي كامپيوتر
آزمايشگاه ريزپردازنده
گروه نرم افزار
آزمايشگاه سيستم عامل
آزمايشگاه پايگاه داده
آزمايشگاه كامپيوتر
پردازش سريع دانشكده مهندسي كامپيوتر
گروه شبكه هاي كامپيوتري
آزمايشگاه پردازش هوشمند اطلاعات و تست نرم افزار
آزمايشگاه مدار واسط
آزمايشگاه شبكه كامپيوتري
آزمايشگاه الكترونيك ديجيتال
آزمايشگاه سيستم هاي چندرسانه اي
دانشكده مهندسي ژئودزي و ژئوماتيك
قطب فناوري اطلاعات مكاني
آزماايشگاه هاي ژئوماتيك
دانشكده مهندسي و علم مواد
آموزش دانشكده مهندسي و علم مواد
پژوهش دانشكده مهندسي و علم مواد
كتابخانه دانشكده مهندسي و علم مواد
آزمايشگاه مركزي دانشكده مهندسي و علم مواد
ارتباط با صنعت دانشكده مهندسي و علم مواد
انجمن علمي دانشكده مهندسي و علم مواد
دانشكده رياضي
محاسبات علمي و بهينه سازي مهندسي سيستم
آموزش دانشكده رياضي
پژوهش دانشكده رياضي
كتابخانه پرديس علوم
دانشكده شيمي
گروه شيمي معدني
گروه شيمي آلي
گروه شيمي فيزيك
گروه شيمي تجزيه
گروه شيمي دارويي
كتابخانه پرديس علوم
دانشكده فيزيك
سايت جامع آموزشي geant4
كتابخانه پرديس علوم
مركز آموزشهاي عمومي
همايش ها، كنفرانس ها و سمينار هاي دانشگاه
همايش هاي دانشگاه
مركز آموزش و صلاحيت سنجي رانندگان
دوره هاي كوتاه مدت آموزشي آزاد-بخش آموزشي
شانزدهمين كنفرانس بين المللي انجمن هوافضاي ايران
پنجمين همايش بين المللي آموزش مهندسي ايران
بيست و پنجمين كنفرانس مهندسي برق ايران
دومين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني
اولين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني
International workshop on Integral Equations & Mat
سومين سمپوزيوم بين المللي مهندسي محيط زيست و منابع
Copula
سامانه هاي دانشگاه
سامانه آموزشي گلستان
سامانه پژوهشي گلستان
سامانه اداري
سامانه رفاهي
سامانه بيمه دانشگاه
سامانه فيش حقوقي
سامانه پيامك و اطلاع رساني
پيامهاي تلگرام
پروفايل اساتيد دانشگاه
وب سايت شخصي اساتيد
سامانه حضور غياب اساتيد
پورتال دانشگاه
سامانه دروس
پايان نامه ها
آنتي ويروس
انتشارات-كتابفروشي
آموزش مجازي
سامانه مديريت پارك و مركز رشد وندا
سامانه تجهيزات آزمايشگاهي
سامانه سرقت ادبي
سامانه كنفرانس (Adobe Connect)
ايميل اساتيد
ايمل كارمندان
ايميل دانشجويان(Dena)
ايميل دانشجويان (Email)
ايميل دانشجويان (Mail)
ايميل دانشجويان (Sina)
K. N. Toosi University of Technology
OISC
RAIRO
Central Library
Sport
Faculty of Civil Enginering
NTIRC
Faculty of Industrial Enginering
IE-Datamining
Faculty of Electrical Enginering
ACSL Laboratory
IEEE
Biomedical Laboratory
Inteligents system laboratory
Power System Laboratory
Nasir Museum
Center of Research and Technology
Energy Management Systems Laboratory
Faculty of Mechanical Enginering
Center of Design and Manufacturingof Advanced Furn
Advanced Vehicle Control Systems Lab
Faculty of Aero Space Enginering
Faculty of Computer Enginering
Intelligent Processing of Information and softwa
Multimedia systems Lab
Operating System Lab
Database Lab
Computer Lab
Interface Circuit Lab
Microprocessor Lab
Computer Network Lab
Digital Electronics Lab
Faculty of Geodesy and Geomatics Enginering
JKIP
Faculty of Materials Enginering
Faculty of Chemistry
Faculty of Mathematics
Scope
Faculty of Physics
General Science
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.